Giriş Yap
Aile Hekimleri İletişim ve Destek Platformu
Aile Hekimleri Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi Sıkça Sorulan Sorular


GENEL BİLGİLER

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri nedir?
Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri, Aile Hekimliği Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinde geçen Aile Hekimlerinin almak zorunda oldukları 1. ve 2. Aşama Uyum Eğitimlerinin 2. Kısmını oluşturmaktadır.

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri ne değildir?
Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri herhangi bir Uzmanlık Eğitimi Programının bir parçası değildir. Hiçbir şekilde Aile Hekimliği veya herhangi bir uzmanlık eğitim programlarına uygun olarak hazırlanmamıştır. Ayrıca yapılan protokol gereği uzmanlık eğitimlerinde kullanılamaz.

Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimlerine kimler katılacaktır?
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimini tamamlamış, sertifikalandırılmış ve halen fiili olarak Aile Hekimliği yapan Pratisyen Hekimler ve Aile Hekimliği Uzmanları dışındaki diğer Uzman Hekimler bu eğitim programı kapsamındadır. Şu an için Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev almayan ancak Aile Hekimliği 1. Aşama Eğitimlerini tamamlamış hekimler, bu eğitim programı kapsamında değildir. Aile Hekimi olarak görev yapmaya başladıktan sonra eğitimlere katılabileceklerdir.
Aile Hekimliği Uzmanları bu eğitim kapsamı içinde olmamakla birlikte, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun talebi üzerine günlük uygulamalar hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmaları açısından bazı dersleri izlemeleri istenecektir. Örneğin Aile Hekimliği uygulamasında değişen mevzuat, yeni sisteme dahil edilen uygulamalar gibi daha çok idari ve istatistiksel konular ders halinde sunulacaktır. Aile Hekimliği Uzmanlarından 2. Aşama eğitim kapsamında herhangi bir sınav ya da zorunlu devam istenmeyecektir. Ancak isteyen Aile Hekimliği Uzmanları da dilerlerse dersleri izleyebileceklerdir.

Aile Hekimliği 2. Aşama uyum eğitimleri ne kadar sürecektir?
Aile Hekimliği Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği gereği bu eğitimler 1 (bir) yıl sürelidir.

Uzaktan eğitime katılmak neden zorunludur?
Bu eğitimler Bakanlıkça öngörülen ikinci aşama uyum eğitimleri kapsamında verilmektedir. Aile hekimliği yönetmeliğine göre, Aile Hekimliği uygulaması yapan hekimlerin Sağlık Bakanlığının öngördüğü ikinci aşama uyum eğitimlerine katılma ve yapılacak sınavlarda başarılı olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Derslere başlamadan önce eğitim ihtiyacı belirleme formu ve anketini doldurmak zorunlu mudur?
Evet. Katılımcıların ilk kayıtta eğitim ihtiyacını belirleme formu ve anketini tamamlaması gerekmektedir. Diğer derslere ancak bu aşamayı geçtikten sonra devam edilebilecektir.

Kayıtlar ne zaman yapılacaktır?
Kayıtlar 1 Aralık 2012 tarihinde yapılacaktır.

Kayıtlar ne şekilde yapılacaktır?
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından uzaktan eğitim süresince katılımcıların sisteme girmek için kullanacakları kullanıcı adı ve parola (şifreleri) oluşturulacaktır. Bunun için katılımcıların gov.tr uzantılı e-postalarına gönderilecek bağlantıyı (linki) çalıştırarak sisteme giriş yapmaları, eğitim ihtiyacı belirleme formunu ve anketini cevaplamaları gerekmektedir.


Aile Hekimliği Uygulamasına yeni başlayanların durumu ne olacaktır?
01.12.2012 tarihinden sonra sisteme dahil olan ve birinci aşama eğitimi tamamlamış Aile Hekimleri THSK tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bildirilecek ve eğitim programına belirli periyodlar halinde dahil edileceklerdir. Bu kapsamdaki aile hekimlerinin de eğitimleri bir yıl sürecektir.

Modül nedir?
Mümkün olduğunca benzer konuları, akıcı bir bütünlük içinde kapsayan eğitim ünitelerinden her biri modül olarak anılmaktadır. Klinik kullanıma uygun ve konuyu genel hatları ile gözden geçiren metinlerin, belirlenen öğrenim hedeflerine göre planlanmış kalıcılıkta yöntemler kullanılması ile internet üzerinden erişim sağlanarak kullanıcıya aktarılması planlanan eğitimlerdir. Modülde yer alan her dersin süresi 20-30 dakika arasında değişmektedir.

Ölçme değerlendirme işlemi nedir?
Katılımcının eğitimde geliştirmeye yönelik verilmek istenen öğrenim hedeflerinin ne kadarına ulaştığını belirleyebilmesini ve bu geribildirimden yararlanarak ulaşamadığı öğrenim hedeflerini tekrar gözden geçirmesini sağlamak üzere yapılan ve diğer derslere geçebilmek için başarılı olunması istenen ön test ve son testlerdir. Ölçme ve değerlendirme için, her ders/dersler veya belirlenmiş ders gruplarının bitiminde çoktan seçmeli sınav sonrasında, %50’nin üzerinde başarı sağlayan katılımcı, bir sonraki derse geçebilecektir. %50 başarıyı sağlayamayan katılımcı ise tekrar başa dönerek başarılı oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlayacaktır. Sorular her tekrarda hazırlanmış olan soru havuzundan rastgele seçilerek yöneltilecektir.

Bitirme sınavı nedir?
Katılımcılardan bu protokol kapsamındaki modüllerin en az % 80’ini başarılı olarak tamamlayanların katılabileceği sınavdır. Bitirme sınavı 12 aylık eğitim süresinin sonunda, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca onaylanarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından yapılacaktır. Bu sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan hekimler başarılı sayılacaklardır. Eğitime devam etmesine rağmen eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayan katılımcılar için bir kereye mahsus olmak üzere bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların isim listesi Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na gönderilecektir. Bütünleme sınavı, yılsonu bitirme sınavından sonraki bir ay içinde yapılır.

Eğitim sırasında aklımıza takılan sorularımız cevaplanacak mı?
İlgili ders ve hazırlanacak materyal ilan edilen zamanda web ortamına konduktan sonra, oluşturulacak forum ortamı ile katılımcılar sorularını iletebileceklerdir. Konuyla ilgili gelen sorulara, belirlenen aralıklarla her dersi hazırlayan öğretim üyesinin topluca cevap vermesi istenecektir. Böylece sık sorulan sorular ve cevaplar bölümü oluşturulabilecektir.

Kayıt dondurma işlemi yapılabilecek mi?
Bu işlem için aşağıdaki maddeler uygulanır.
1. Katılımcılara belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde eğitim süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami öğretim süresine eklenir.
2. Altı ayı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altına alınan katılımcıların, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili Halk sağlık müdürlüğüne müracaat etmeleri gereklidir.
3. Bu durumdaki katılımcıların kimlik bilgileri ve eğitimlerine devam etme talepleri Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na bildirilir.

Kayıt sildirme işlemleri nasıl gerçekleşecek?
Katılımcıların kayıtları aşağıda belirtilen durumlarda Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca silinir.
1. Bu protokolce öngörülen süreler içerisinde öğrenimin tamamlanmaması,
2. Katılımcının herhangi bir nedenle aile hekimliği uygulamasından ayrılması,
3. Katılımcının şizofreni veya kalıcı yeti kaybına neden olan diğer ruhsal bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığının %20’yi aşması,
4. Katılımcının durumunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimine devam edemeyeceğine karar verilmiş olması,
5. Katılımcının kendi isteği ile kaydını sildirme talebi durumunda

Faydalanabileceğim Türkçe kaynaklar için önerileriniz var mı?


Aile Hekimliği Türkiye Modeli
www.ailehekimligi.gov.tr/images/stories/Kitaplar/ailehekimligiturkiyemodelikitapcik.pdf
    .

Aile Doktorluğu Kurs Notları
www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-9185/aile-hekimligi-kursu-notlari.html


Aile Hekimliği / Genel Pratisyenlik Avrupa Tanımı, Wonca Europe – 2002 Avrupa Tanımları (Çev. Ed.: Başak O.)
www.woncaeurope.org/sites/default/files/documents/WONCA%20definition%20Turkish%20version.pdf
[*] Aile Hekimliği Avrupa Tanımı, Wonca Avrupa 2005 (Çev. Ed.: Başak O. Saatci E.) http://www.tahud.org.tr/medya/kitaplar/aile-hekimligi-avrupa-tanimi/9
[*] Sağlık Sistemlerinin Geliştirilmesinde Aile Hekimliğinin Katkısı (Ed. Bilgel N.)
www.tahud.org.tr/medya/kitaplar/saglik-sistemlerinin-gelistirilmesinde-aile-hekimliginin-katkisi/2
[*] Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi (Ed.: Nafiz Bozdemir, İsmail Hamdi Kara)
[*] Aile Sağlığı Merkezi Yönetimi (Ed.: İlhami Ünlüoğlu, Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu, Cahit Özer)
[*] Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları: Millis ve Willard Raporları. (Çev. Ed.: Aktürk Z., Dağdeviren N.)
[*] Ailem Aile Hekimliği Bilgi Sistemi www.aile.netAşağıdaki kitapçıklara http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane linkinden ulaşabilirsiniz
[*] Sigarayı Bırakma Yolları
[*] Fiziksel Aktivite Beslenme ve Sağlıklı Yaşam
[*] Yetişkin Döneminde Şişmanlık
[*] Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite
[*] Şişmanlık (Obezite) ve Fiziksel Aktivite
[*] Şişmanlığın Tedavi Yöntemleri Doğrular ve Yanlışlar
[*] Güvenli Annelik
[*] Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi
[*] Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi
[*] Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
[*] Aile Planlaması Danışmanlığı
[*] Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Katılımcı Kitabı
[*] Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Kitabı
[*] Gençlere Yönelik Üreme Sağlık Hizmetleri Katılımcı Kitabı
[*] Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hekimler İçin Yaşlı Sağlığı Tanı Ve Tedavi Rehberi 2010
[*] Göğüs Hastalıklarında Evde Sağlık Hizmeti Sunumu
[*] Tularemi Saha Rehberi
[*] Zoonotik Hastalıklar Eğitim Modülü
[*] Aile Planlaması Danışmalığı İçin Resimli Rehber
[*] Bebek Beslenmesi
[*] Anne Sütü
[*] Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitabı
[*] Gebelik ve Emziklilik Döneminde Beslenme
[*] Beslenme Eğitimi ve Danışmanlığı
[*] Diyabet ve Beslenme
[*] Kalp Damar Hastalıklarında Beslenme
[*] Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme
[*] Kanser ve Beslenme
[*] Yaşlılık ve Beslenme
[*] Katkı Maddeleri: Yanlışlar ve Doğrular
    [*] Besin Destekleri Kullanılmalı mı?


Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)
[*] Sularla İlişkili Hastalıklar
[*] Besin Alerjileri
[*] Besin Zehirlenmeleri, Nedenleri ve Korunma Yolları
[*] Kalsiyum, D Vitamini ve Osteoporoz
[*] Temel İlkyardım Uygulamaları Kitabı
[*] Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi:Ruh Sağlığı Modülleri
[*] Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi:Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Modülleri
[*] Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi:Beslenme Modülleri
[*] Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi:Çocuk ve Ergen Sağlığı Modülleri
[*] Birinci Basamağa Yönelik Zehirlenmeler Tanı ve Tedavi Rehberleri
[*] Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi
[*] Verem (Tüberküloz) Hastaları ile Hasta Yakınlarını Bilgilendirme Rehberi

Çeviri kitaplar:
[*] Aile Hekimliği, Textbook Of Family Medicine / Third Edition (Ian R. McWhinney & Thomas Freeman. Çev. Ed. Dilek Güldal)
[*] Aile Hekimliğinin Temelleri (ed. By Philip D. Sloane et al. Çev. Ed. Hakan Yaman)
[*] Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi (Jeannette E. South-Paul et al. Çev.Ed. Altuğ Kut, M. Gökhan Eminsoy

Aile hekimliği ile ilgili Türkçe dergiler hangileridir?
[*] Konuralp Tıp Dergisi http://www.konuralptipdergi.duzce.edu.tr
[*] Türkiye Aile Hekimliği Dergisi http://www.turkailehekderg.org
[*] Ankara Medical Journal http://www.ankaramedicaljournal.com
[*] EurasianJournal of Family Medicine http://www.ejfm.org/editorial.html
[*] TurkishJournal of Family Medicine and Primary Care http://www.tjfmpc.com
[*] Smyrna Tıp Dergisi http://smyrnatipdergisi.com
[*] Nabız Tıp Dergisi http://www.sagliktanabiz.com
[*] PRN Aile Hekimliği Dergisi http://www.prndergi.web.tr

Faydalanabileceğim İngilizce kaynaklar için önerileriniz var mı?
[*] Rakel Textbook of Family Medicine (Robert E. Rakel, David Rakel,David P. Rakel).
[*] Essentials of Family Medicine (ed. by Philip D. Sloane et al.)
Birçok veritabanı ve bunlara ulaşmanızı sağlayacak tarama motorları mevcuttur. Bazıları aşağıdadır.
[*] Bandolier www.jr2.ox.ac.uk/bandolier
[*] National Guidelines Clearinghouse www.guidelines.gov
[*] The Cochrane Library http://update.cochrane.co.uk, http://www.update-software.com
[*] Cochrane Database of Systematic Reviews http://www.cochrane.org/cochrane-reviews
[*] Evidence-based Medicine Reviews http://www.ovid.com
[*] Best Evidence http://www.acponline.org
[*] Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov
[*] Evidence-Based Mental Health, Evidence-Based Medicine
http://ebm.bmj.com
[*] Clinical Evidence http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html
[*] Centre for Evidence-Based Medicine http://ktclearinghouse.ca/cebm
Aile hekimliği ile ilgili İngilizce dergiler hangileridir?
[*] American Family Physician
http://www.aafp.org/online/en/home/publications/journals/afp.html
[*] Family Practice Management
http://www.aafp.org/online/en/home/publications/journals/fpm.html
[*] Journal of the American Board of Family Medicine http://www.jabfm.org
[*] The European Journal of General Practice http://informahealthcare.com/journal/gen
[*] The Journal of Family Practice http://www.jfponline.com
[*] Annals of Family Medicine http://www.annfammed.org
[*] The British Journal of General Practice
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/261
[*] BMC Family Practice http://www.biomedcentral.com/bmcfampract
[*] Canadian Family Physician www.cfp.ca
[*] Australian Family Physician www.racgp.org.au/afp
[*] Asia Pacific Family Medicine www.apfmj.com
[*] New Zealand Family Physician www.rnzcgp.org.nz
[*] The Singapore Famil Physician www.cfps.org.sg
[*] Family Practice http://fampra.oxfordjournals.org
[*]
    Family Medicine www.stfm.org/fmhub


Yer imi: